Beleidsplan

Beleidsplan Stichting SandyMoveS

Naam; Stichting SandyMoveS
RSIN; 858726853
KvK: 71467424

Obrechtstraat 319
8031AV Zwolle
info@sandymoves.nl
0631691224

Strategie
In de huidige gezondheidszorg is het uitgangspunt ziekte (ziektezorg). Iemand wordt ziek, gaat naar de dokter en krijgt advies hoe de symptomen verholpen kunnen worden. Daarbij wordt er uitgegaan van de verschillende expertises die wij binnen de gezondheid(ziekte) zorg kennen. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat het lichaam een geheel is en dat de samenwerking tussen lichaam en geest de basis is van een gezond lijf.

Het lichaam is een ingenieuze machine die niet valt op te delen in diverse delen, alles werkt met elkaar samen en kan niet zonder elkaar functioneren. Darmen werken bijvoorbeeld samen met de hersenen, staan in nauwe verbinding met elkaar, maar de specialist die kennis heeft en onderzoek doet naar de darmen werkt niet samen met de specialisten die veel kennis hebben op het gebied van de hersenen.

We kennen voornamelijk de weg van symptoombestrijding op een gebied. De weg van oorzaak en gevolg wordt te weinig bewandeld. En er wordt te weinig gebruik gemaakt van het zelfhelende vermogen van het lichaam en de geest.

De stichting Sandy Moves heeft de visie dat het lichaam jouw huis is. Je mag in het huis wonen, maar je moet het huis wel goed onderhouden! Inzicht en aanpassingen in leefstijl kunnen zinvol zijn als het gaat over ziekte, gezondheid en herstel (onderhoud aan het huis).

Doelstelling
Het doen verrichten van onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de gezondheid, vitaliteit en welbevinden.
Het vergroten van de bewustwording van mensen van de invloed van hun leefstijl op hun gezondheid, vitaliteit en welbevinden.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Doelgroep
Zieke, maar ook gezonde mensen kunnen bij de stichting terecht voor leefstijladviezen in het kader van ziekte, gezondheid en herstel.
De wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar oorzaak en preventie van ziekte.
Gezondheidszorg

Wijze van werving gelden
Donaties
Subsidies
Opbrengst georganiseerde activiteiten
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Fondsenwerving
Alle andere verkrijgingen en baten

Besteding van de gelden
De gelden die worden ontvangen worden gebruikt en ingezet in het belang van de stichting, zodat de doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Missie
Mensen de kans geven om inzicht te krijgen in eigen gedrag (leefstijl) en inzicht geven in mogelijkheden wat betreft het aanpassen van de leefstijl om gezonder en fitter te worden.
Ondersteunen van de wetenschap.

Activiteiten vanuit de Stichting
Geven van lezingen
Ontwikkelen van een platform waar informatie gedeeld kan worden
Coaching en begeleiding
Organiseren van evenementen
Contact leggen en onderhouden met wetenschap
Informatie verschaffen

Bestuur
Het bestuur van Stichting SandyMoveS bestaat uit drie leden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

Bestuursleden:
Voorzitter Marcel Zwaans
Secretaris Sam Dingemans
Penningmeester Adriaan Ton